Fravær og varslinger

Eleven melder fravær på Skolearena innen kl 08.05 samme dag. I tillegg skal kontaktlærer og faglærerne som berøres av fraværet sendes melding via Its L. Eventuelt kan fravær varsles ved å ringe skolens sentralbord. Ved ikke-varslet fravær vil kontaktlærer kontakte hjem/foresatte så lenge eleven ikke er myndig, eller hvis eleven har gitt samtykke om innsyn for de foresatte. Fraværet vil også fremkomme i månedsrapporten som sendes til foresatte via epost.

Eleven skal så snart som mulig varsle faglærer/kontaktlærer eller kontoret når han/hun må forlate skolen i opplæringstida. Eleven skal føre fraværet på Skolearena og uoppfordret levere egenmelding, ev. sykemelding, så snart som mulig når han kommer tilbake på skolen.

Foresatte for elever under 18 år, blir kontaktet dersom skolen ser at det er problemstillinger med fravær, at eleven ofte kommer for sent eller andre ordens-/atferdsutfordringer. Skolen har et opplegg for tett oppfølging av elevene på disse områdene, og vil derfor tidlig kunne avdekke problemer, som det vil være naturlig å diskutere med de foresatte.

Formelle varslinger

Det sendes ut varsler til elevene i alle fag dersom de har så stort fravær at det er fare for manglende vurderingsgrunnlag og/eller dersom eleven nærmer seg den nye fraværsgrensen for udokumentert fravær på 10%.

Det sendes også ut varsel dersom en elev står i fare for å få nedsatt karakter i orden eller atferd.

Rundskriv Udir -3 - 2016:
"Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk."

Les mer om de nye fraværsgrensene i rundskriv Udir - 3 - 2016. Det er særlig viktig å merke seg hva som teller som henholdsvis dokumentert og udokumentert fravær. Både dokumentert og udokumentert fravær teller med i det totale fraværet som til slutt havner på elevens vitnemål, men den nye fraværsgrensen på 10% gjelder kun for udokumentert fravær.

Udokumentert fravær over 10% i et fag vil som hovedregel medføre at eleven ikke har rett til halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Hvis eleven har mellom 10 og 15 % udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne får karakter, kan rektor ved å bruke skjønn bestemme at eleven likevel får karakter. 

Dersom eleven har over 10% udokumentert fravær bortfaller ikke retten til vurdering, men det skal ikke gis halvårsvurdering med karakter og/eller standpunktkarakter. Fraværsgrensen gjelder for hvert enkelt fag.  

Som følge av endringen i § 3-3 i forskrift til opplæringsloven, har det blitt foretatt oppdateringer i de fylkeskommunale retningslinjene for vurdering:

Retningslinjer for vurdering (bokmål)

Retningslinjer for vurdering (nynorsk)

Retningslinjer for fraværsgrense

:

Fraværsgrensen og trafikkopplæring

Det er vedtatt at deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B skal unntas fra fraværsgrensen. Det gjelder sikkerhetskurs på bane (4 timer) og del to og tre av sikkerhetskurs på vei (5 timer kjøring på landevei og 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø). Unntaket er tatt inn i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven § 3-3. Det er kun gjort unntak fra de obligatoriske delene av kjøreopplæringen som det er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen. Det er ikke gjort unntak fra teoretisk og praktisk førerprøve. Endringene trer i kraft fra 1. august 2019.

Del denne artikkelen på: