Elevråd

Elevrådet har fast møtetid torsdag kl 11.20, med mindre det er felles elevarrangementer i midttimen som hindrer møte.

Tillitselev
Kort tid etter skolestart velger klassen tillitselev og vararepresentant. Tillitseleven er bindeleddet mellom elevene og kontaktlærer/administrasjon. Dessuten er tillitseleven medlem i elevrådet.

Elevråd
I henhold til Lov om videregående opplæring skal det velges et elevråd som skal fungere som et felles organ for skolens elever og rådgivende organ for skoleutvalg og rektor. Det skal videre ta seg av oppgaver i forbindelse med elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser, og hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel på skolen.

Ved Vardafjell videregående skole består elevrådet av en representant fra hver klasse. Elevrådet konstituerer seg (møter for første gang) så snart alle klassene har valgt tillitselev. På dette møtet velges så elevrådsstyret.

Elevrådsstyret
Elevrådsstyret velges blant representantene ved skolestart. Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer. Leder velges for kalenderåret av samlet elevråd i januar for å sikre kontinuitet.

Elevrådsrepresentanter i skolemiljøutvalget
Elever har flertall i skolemiljøutvalget som består av fem elever, rektor, en avdelingsleder og to ansatte. Rektor leder utvalget. Elevene velges på konstituerende elevrådsmøte.

Elevrådsrepresentanter i skoleutvalget
På konstituerende elevrådsmøte velges to representanter med vararepresentanter til skolens øverste organ - skoleutvalget. Skoleutvalget er styre for skolen og fører tilsyn med skolens virksomhet. Her sitter to elever, skolens rektor, skolens nestleder og en tillitsvalgt. Skoleutvalget er også rådgivende organ for Opplæringsavdelingen. Opplæringsavdelingen driver skolen på vegne av Rogaland Fylkeskommune (eier) etter retningslinjer som er trukket opp av Kunnskapsdepartementet.

Del denne artikkelen på: